WLASSH® 

2011-2024
 Winchester Lever Action Shooters Society Holland 

KCT afdelingen krijgen instructies van hogerhand i.v.m. Coronavirus.

17-03-2020
Corona en uw verlof

Niet alleen de schutters maar ook de afdelingen Korps Chef Taken hebben te maken met het virus.

Hieronder een weergave van een schrijven van het hoofd Operatiën.


Geachte besturen van de brancheorganisaties,

Hierbij informeer ik u over een maatregel die genomen is in het kader van de Coronacrisis.
De maatregel is er op gericht om contacten aan de balie bij de politie / afdelingen Korpscheftaken tot het hoogst noodzakelijke te beperken.
De maatregel houdt in dat de politie tot nader order niet langer aanvragen voor verlengingen van verloven en jachtakten of nieuwe aanvragen daartoe in behandeling neemt.
Ik heb de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven en jachtakten voor een nader te bepalen periode van rechtswege te laten verlengen.
De afdelingen Korpscheftaken heb ik heden geïnformeerd om uitvoering te geven aan de maatregel.
Zodra informatie beschikbaar is over de voorgestelde verlenging van rechtswege, ontvangt u hierover informatie.
Ik verzoek u vriendelijk om via uw kanalen hierover naar uw achterban te communiceren.

Met vriendelijke groet,
Directeur Operatiën